Leveringsbetingelser

Standard salgs- og leveringsbetingelser for ML Industries A/S

Standard salgs- og leveringsbetingelser for ML Industries A/S

1. Anvendelse

 • 1.1. Nærværende standard salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra ML Industries A/S, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud & ordreindgåelse

 • 2.1. Tilbud afgivet af ML Industries A/S er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Bindende ordrer er først indgået, når ML Industries A/S skriftlige ordrebekræftelse er afgivet. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem tilbud og accept af tilbud er ML Industries A/S ordrebekræftelse gældende.

3. Levering

 • 3.1. Levering sker ab fabrik i henhold til gældende Incoterms. I tilfælde at ML Industries A/S ikke kan levere rettidigt, som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. ML Industries A/S skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.
 • 3.2. Er det ved ordreafgivelse aftalt, at køber selv afhenter leverancen og kan køber ikke gennemføre afhentningen på aftalte tidspunkt, sørger ML Industries A/S for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.
 • 3.3. Såfremt at køber ved færdigmelding af leverancen ikke ser sig selv i stand til at modtage leverancen, sørger ML Industries A/S for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko. ML Industries A/S vil dog fakturere køber for leverancen ved færdigmelding.
 • 3.4. I tilfælde af forsinkelse har ML Industries A/S ikke uanset årsag, ansvar for indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller omkostninger.

4. Pris & betaling

 • 4.1. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms, transport, skatter og afgifter samt emballage
 • 4.2. Emballage i form af EUR paller samt pallerammer, der er leveret af ML Industries A/S, krediteres -25% ved retur leveret frit vor adresse, inden for 3 måneder fra levering.
 • 4.3. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente på 1,75 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Ved for sen betaling er ML Industries A/S berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver skriftlig rykning.
 • 4.4. Forsinkelse, mangler eller andre krav for købers side, berettiger ikke køber til at tilbageholde købesummen eller foretage modregning, således at køber er forpligtet til at erlægge købesummen som om mangelfri levering havde fundet sted til tiden, idet køber henvises til tilbagesøgning.
 • 4.5. På alle lakeringsordre under kr. 3000,00 excl. moms, i samme farve, opkræves et særskilt ordrestartgebyr, på DKK. 425,00 excl. moms.
 • 4.6. På alle ordre opkræves et særskilt miljø & energi tillæg, ved fakturering. Aktuel sats er 8,9% (Sats reguleres efter markeds omkostninger)

5. Ejendomsret

 • 5.1. ML Industries A/S leverance forbliver ML Industries A/S ejendom, indtil fuld betaling er erlagt

6. Ansvar for mangler

 • 6.1. Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 3 dage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 5 dage efter leverancen modtagelse for at kunne komme i betragtning.
 • 6.2. I tilfælde af fejl eller mangler er ML Industries A/S forpligtet og berettiget til at afhjælpe disse, ved efter ML Industries A/S valg at foretage reparation eller udskiftning. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke køber til afslag i prisen og/eller ophævelse af aftalen.
 • 6.3. Anerkender ML Industries A/S, at der foreligger fejl eller mangel, skal køber returnere det mangelfulde til ML Industries A/S for købers regning og risiko.
 • 6.4. ML Industries A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at køber selv tilvejebringer materialet eller andet til leverancen

7. Konstruktions og kvalitetskrav

 • 7.1. Der stilles i det følgende krav til købers klargøring af emnet inden behandling, såfremt at køber har leveret materialet. Det tages forbehold for fejl og skader ved overfladen, som skyldes manglende klargøring, og som først måtte vise sig efter forbehandling eller lakering – herunder galvanisering og zinkbelagte overflader, som i forvejen er overfladebehandlet, og hvor behandlingens kvalitet er afhængig af den eksisterende klargjorte overfladebehandling
 • 7.2. Vedr. lakering af stål og aluminium er det købers ansvar at oplyse korrosionsklasse, og hvor emnet skal anvendes. Såfremt at kvalitetskrav ikke på forhånd er aftalt ved henvisning til referenceemne eller beskrivelse, forudsætter ML Industries A/S, at emner er egnet til den aftalte behandling – herunder at et tilfredsstillende resultat er muligt at opnå. Såfremt at ML Industries A/S undersøgelser viser, at resultatet af aftalt behandling er usikkert, kan ML Industries A/S udtræde af aftalen eller kræve, at køber skriftligt erklærer sig indforstået med ikke at gøre mangelkrav gældende mod ML Industries A/S, såfremt at køber alligevel ønsker emnerne behandlet som aftalt. Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetode, har behandlingsmetoden forrang ved uoverensstemmelser. Hvis intet andet er anført, udføres kvalitetskontrol i henhold til ML Industries A/S kvalitetssikringsprogram.
   • 7.2.1. Medmindre andet oplyses, er tilbuddet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte overfladebehandling, herunder:
   • 7.2.1.1. at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset)
   • 7.2.1.2. at alle svejsninger optræder under afbrydelser og uden porehuller
   • 7.2.1.3. at der ved svejsninger ikke er væsentlige indebrændinger (sidekærv)
   • 7.2.1.4. at alle slagger, svejsesprøjt, skærespåner og glødeskaller er fjernet
   • 7.2.1.5. at alle emner er forsynet med ophænghuller
   • 7.2.1.6. at alle lukkede rør og konstruktioner er forsynet med drænhuller
   • 7.2.1.7. at emnerne er fri for ridser og er klar til maling
   • 7.2.2. Lakering er, hvis ikke andet er aftalt, udført svarende til korrosionskategori C2 – og er under alle omstændigheder betinget af, at konstruktionen er udført iht. DS/ISO 12944-3
 • 7.3. Ved fremstilling af produkter i metalafdelingen, gør følgende krav til tolerance sig gældende.
   • 7.3.1. Maskinbearbejdede komponenter iht EN/ISO 2768 – klasse m
    (Benyttes til følgende processer.: CNC Bearbejdning, opkortning, boring, gevindskæring, laserskæring)
   • 7.3.2. Koldformet komponenter iht. EN/ISO 13920 – klasse B
    (Benyttes til følgende processer.: Rør- profil bukning & valsning, trådbukning, pladebearbejdning)
   • 7.3.3. Svejste konstruktioner iht. EN/ISO 13920 – klasse B
    (Benyttes til følgende processer.: Svejsning)

Ovenstående tolerance tabeller, og EN/ISO-normer er tilgængelige på vores webside
Tolerancer – EN/ISO-normer

8. Produktansvar

 • 8.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. ML Industries A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.
 • 8.2. ML Industries A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen
  • 8.2.1. på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand
  • 8.2.2. på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade af tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.
 • 8.3. Køber skal holde ML Industries A/S skadesløs i den udstrækning ML Industries A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som ML Industries A/S efter ovenstående ikke er ansvarlig for over for køber.
 • 8.4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod ML Industries A/S, er køber pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod ML Industries A/S

9. Lovvalg og tvister

 • 9.1. Enhver tvist, som måtte opstå mellem ML Industries A/S og køber, skal afgøres i henhold til dansk ret og ved retten i Hjørring.

Åbningstider

Produktion – Varemodtagelse/Forsendelse

Mandag – Torsdag 07.00 – 15.30
Fredag 07.00 – 12.00

 

Administration

Mandag – Torsdag 08.00 – 15.30
Fredag 08.00 – 13.00

Kontaktpersoner

Logistikkoordinator
Rikke Overgaard Olesen
+45 51 51 25 87
rikke@mlindustries.dk

Salgs- proces & kvalitets teknikker
Mogens Kilde
+45 30 73 49 00
mogens@mlindustries.dk

CEO
Lasse Astorp Malmgaard
+45 51 51 25 86
lasse@mlindustries.dk

Ordre mail
ordre@mlindustries.dk

Faktura mail leverandører
faktura@mlindustries.dk

Bogholderi
Pernille Skov Nielsen
bogholderi@mlindustries.dk